Dispeptik semptomlarla beslenme alışkanlıkları, endoskopik ve histolojik bulgular arasındaki ilişki

The relationship between dyspeptic symptoms and feeding habits, endoscopic and histologic findings

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Dispeptik semptomlarla beslenme alışkanlıkları, endoskopik ve histolojik bulgular arasındaki ilişki...
Yazarlar
Nihat OKÇU1, Ömer YILMAZ1, Hakan DURSUN1, Gülçin POLAT1, Nesrin GÜRSAN2, Kerim ÇAYIR1
Kurumlar
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Patoloji Anabilim Dalı2, Erzurum
Sayfa Numaraları
110-115
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Dispepsi, endoskopik bulgular, histopatolojik bulgular
Keywords
Dyspepsia, endoscopic findings, histopathologic findings

Özet

Giriş ve amaç: Dispepsi, karın üst kısmında lokalize kronik ağrı yada rahatsızlık hissidir. Rahatsızlık hissi şişkinlik ve erken doymayı içeren semptomlar kompleksinden oluşur. Dispepsili hastaların yaklaşık olarak yarısı gıdalar ile şikayetleri arasında ilişki kurarlar. Ayrıca bazı gıdalar, yağ yada baharat tüketimi, alkol, sigara ve ilaç alımının dispepsiyi indüklediğine dair yaygın bir inanış vardır. Fakat yapılan çalışmalarda dispeptik semptomlar ile gıdalar arasında ilişki olduğu ispatlanamamıştır. Çalışmamızda, dispeptik yakınması olan hastalardaki endoskopik ve histopatolojik bulgular değerlendirildi. Bu bulguların beslenme alışkanlıkları ve semptomlar ile olan ilişkisi araştırıldı. Gereç ve yöntem: Çalışmamı za yaş ortalaması 39.04±10.4 yıl (20-61) olan 100 hasta (42 erkek, 58 bayan) dahil edildi. Hastalar dispepsi semptomları ve beslenme alışkanlı kları yönünden sorgulandıktan sonra üst gastrointestinal sistem endoskopileri yapıldı. İşlem esnasında tüm hastalardan uygun biyopsiler alındı ve histopatolojik inceleme yapıldı. Bulgular: Hastalarımızın dispeptik şikayetleri sırasıyla epigastriumda ağrı (%91), epigastriumda açlı k ağrısı (%81), hazımsızlık, şişkinlik, bulantı (%60), erken doyma (%56), postprandiyal ağrı (%39), öğürme (%30) ve kusma (%16) olarak tespit edildi. Epigastriumda ağrı ve açlık ağrısının, gastrit veya duodenal ülser ile olan ilişkisi anlamlıydı. (sırasıyla, p<0.01, p<0.05). Bulantı ile mide kanseri arasındaki ilişki anlamlıydı (p<0.01). Endoskopik görünümü normal olan 11 hastanın 3 tanesi histolojik olarak normal, 4 tanesi intestinal metaplazi ve 4 tanesinde kronik superficial gastrit tespit edildi. Semptomlar ile histopatolojik bulgular arasında önemli ilişki tespit edilmedi (p>0.05). Sonuç: Dispepsi semptomları altta yatan etyolojiyi bakı- mından yol gösterici olabilir. Dispeptik hastalarda semptomlar endoskopi endikasyonunda yol gösterici olabilir. Dispepsi semptomları ile histolojik bulgular arasında ilişkinin olmaması nedeniyle, endoskopisinde organik bir neden tespit edilememiş, ciddi dispeptik yakınması olan hastalarda histopatolojik tanının konulmasının faydalı olabileceği, bu tür yaklaşı mın midenin prekanseröz lezyonlarının tanısını kolaylaştıracağı sonucuna varıldı.

Abstract

Background/aim: Dyspepsia is defined as chronic pain or discomfort centered in the upper abdomen. Discomfort can incorporate a variety of symptoms including early satiety or upper abdominal fullness. Almost half of the patients with dyspepsia tend to make a relationship between foods and their symptoms. In addition, there is a widespread belief that the consumption of some specific foods, fatty or spicy, and the addition of alcohol, cigarette and drug intake can induce dyspepsia. However, the studies carried out do not support the relationship between dyspeptic symptoms and foods. In this study, the relationship between endoscopic and histopathologic findings and nutritional habit and symptoms of patients with the complaint of dyspepsia were investigated. Materials and methods: One hundred patients (42 males and 58 females, mean age 39.04±10.46 years, range 20-61) were included in the study. After the patients were questioned regarding dyspeptic symptoms and nutritional habits, upper gastrointestinal system endoscopies were performed. Biopsies were taken adequately from all patients and the biopsy samples were examined histopathologically. Results: Dyspeptic complaints of the patients were as follows: pain in epigastrium (91%), hunger pain in epigastrium (81%), indigestion, distention, nausea (60%), early satiety (56%), postprandial pain (39%), belching (30%) and vomiting (16%). A significant relationship was determined between gastritis or duodenal ulcer and epigastric pain and hunger pain (p<0.01, p<0.05 respectively). A significant relationship was also determined between belching and gastric cancer (p<0.01). Of 11 cases with normal endoscopic findings, 3 were histologically normal, 4 had intestinal metaplasia and 4 had chronic superficial gastritis. No significant relationship was found between symptoms and histopathologic findings (p>0.05). Conclusion: It was determined that dyspeptic symptoms were important because they may indicate an underlying etiology. Thus, endoscopy is indicated when investigating patient symptoms. There was no relation between dyspeptic symptoms and histologic findings. Thus, histopathologic diagnosis might be useful in patients with severe dyspeptic complaints but no organic cause according to endoscopy. It was concluded that the type of approach might facilitate the diagnosis of gastric precancerous lesions.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum