Behçet hastalığında üst gastrointestinal sistem bulguları ve Helikobakter pilori sıklığı

Upper gastrointestinal system findings and Helicobacter pylori frequency in patient’s with Behçet’s disease

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Behçet hastalığında üst gastrointestinal sistem bulguları ve Helikobakter pilori sıklığı...
Yazarlar
Ömer YILMAZ1, Refik Ali SARI2, Hakan DURSUN1, Bülent AYDINLI3, Nesrin GüRSAN4, Nihat OKÇU1
Kurumlar
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı1, İmmünoloji-Romatoloji Anabilim Dalı2, Genel Cerrahi Anabilim Dalı3, Patoloji Anabilim Dalı4, Erzurum
Sayfa Numaraları
85-89
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Behçet hastalığı, endoskopik bulgular, Helikobakter pilori
Keywords
Behçet disease, endoscopic findings, Helicobacter pylori

Özet

Giriş ve amaç: Behçet hastalığı ağız mukozasında ülserasyonlar, göz lezyonları, genital ülserasyonlar ve paterji testi pozitifliği ile karakterize, etyolojisi kesin olarak belli olmayan, kronik tekrarlayıcı bir hastalıktır. Hastalık ağızdan anüse kadar gastrointestinal kanalın herhangi bir kısmı- nı etkileyebilir. Helikobakter pilori (Hp) enfeksiyonu, dünyadaki en yaygı n bakteriyel gastrointestinal hastalık olup, duodenal ve mide ülserinin patogenezinde rol oynamaktadır. Bizim amacımız bölgemizde yaşayan behçetli hastalardaki endoskopik olarak gastrointestinal patolojilerin sıklı ğını ve Hp ile ilişkisini araştırmaktır. Gereç ve yöntem: Çalışmamıza Behçet hastalığı tanısı almış 21 hasta (12 erkek, 9 kadın) dahil edildi. Dispeptik yakınmaları sebebiyle tüm hastalara üst gastrointestinal sistem endoksopisi uygulandı. Hp varlığını gösterebilmek amacıyla mide antrum, angulus yayı ve korpustan biyopsiler alındı. Bulgular: Hastalarımı- zın yaş ortalaması 36±7.7 yıl (24-52), ortalama hastalık süresi 60.5±75.8 ay (1-324) idi. Endoskopik inceleme sonucu hastalarımızın tümünde gastrit (% 100), 3’ünde (% 14.2) özofajit. 5’inde (% 23.8) mide ülseri, 11’ inde duodenit (% 52.3) tespit ettik. Histopatolojik inceleme sonucu 16 hastada (% 76.1) Hp pozitif kronik gastrit, 5 hastada (% 23.8) Hp negatif kronik gastrit bulundu. Kontrol grubunun 9’unda (% 42.8) tespit edilebilen Hp pozitiflik oranı ile aralarında istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edildi.(p:0.028) Hastalığın aktif dönemde olduğu 6 hastanın hepsinde histopatolojik olarak Hp (+) kronik aktif gastrit tespit edildi. Sonuç: Behçet tanısıyla takip edilen ve dispeptik şikayetleri olan hastalara üst gatsrointestinal sistem endoskopisi yapılmalıdır. Hastalığı aktif dönemde olan dispeptik şikayetlere sahip hastalara, eğer endoskopi ihtimali yoksa Hp eradikasyonu uygulanmalıdır.

Abstract

Background/aim: Behçet’s disease (BD) is a chronic recurrent systemic disease of unknown etiology characterized by the presence of oral ulceration, eye lesions, and positive pathergy test. Gastrointestinal system involvement may affect all areas from the esophagus to the anus. Helicobacter pylori (Hp) infection is the most common bacterial gastrointestinal infection worldwide and has a role in duodenal and gastric ulcer disease. In this study, we aimed at studying the frequency of gastrointestinal pathologies endoscopically and that of Hp in patients with Behçet’s disease living in our region. Materials and methods: Twenty one patients (12 male, 9 female) who met the diagnostic criteria of the international study group for Behçet’s disease were included in our study. Upper gastrointestinal endoscopy was performed in all patients because of dyspeptic complaints. Biopsies were taken to indicate the occurrence of Hp from gastric antrum, corpus and angulus. Results: The mean age of patients was 36±7.7 years (24-52). Their mean disease intervals were 60.5±75.8 months (1-324). Endoscopic examinations showed esophagitis in 3 patients (14.2%), gastric ulcer in 5 patients (23.8%), duodenitis in 11 patients (52.3%), and gastritis in all patients (100%). Histopathological investigations revealed Hp-positive chronic active gastritis in 16 patients (76.1%), and Hp-negative chronic gastritis in 5 patients (23.8%). There was a statistically significant relation when patients were compared with Hp positivity rate detected in 9 of control group. Histopathologically Hp (+) chronic gastritis was detected in all 6 patients with active disease. Conclusion: Upper gastrointestinal endoscopy should be done in Behçet’s disease patients with dyspeptic complaints. Hp eradication should be applied to patients with dyspeptic complaints and with active disease if there is no opportunity for endoscopy.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum