Serum β2-mikroglobulin düzeylerinin inflamatuvar barsak hastalıklarının aktivitesini belirlemekteki değeri

The predictive value of Beta-2 Microglobulin levels to determine activity of inflammatory bowel disease

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Serum β2-mikroglobulin düzeylerinin inflamatuvar barsak hastalıklarının aktivitesini belirlemekteki değeri...
Yazarlar
Bilge TUNÇ1, Z.Mesut Yalın KILIÇ1, Semra AKTAŞ1, Erkan PARLAK1, Aysel ÜLKER1, Mustafa BALCI2
Kurumlar
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği1 ve İmmunoloji Labaratuvarı2, Ankara
Sayfa Numaraları
67-73
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Crohn hastalığı, ülseratif kolit, β-2 mikroglobulin.
Keywords
Crohn disease, ulcerative colitis, β-2 microglobulin.

Özet

Giriş ve amaç: Serum β-2 Mikroglobulin düzeyleri tüm inflamatuvar ve otoimmun hastalıklarda artar. Bu artış inflamasyonun şiddeti ve yaygınlığı ile ilişkilidir. Çalışmamızın amacı, kronik inflamatuvar hastalıklardan olan Crohn hastalığının aktivitesini belirlemekte serum β- 2 Mikroglobulin düzeylerinin değerinin incelemektir. Gereç ve yöntem: Toplam 117 olgu (46 ülseratif kolitis, 25 Crohn hastalığı, 55 sağlıklı- K) çalışma kapsamına alınmıştır. Ülseratif kolit ve Crohn hastaları hastalık aktivitesine göre 3 gruba ayrılmışlardır: Aktif, kısmi remisyon, komplet remisyon. Crohn hastalığı olguları tedaviye yanıtları açısından: yanıtlı (komplet + kısmi remisyon) ve yanıtsız (aktif) olarak gruplandırıldılar. Hastalığın yayılımına göre ülseratif kolit olguları: distal, sol, pankolit; Crohn hastalığı olguları: ileit, ileokolit, kolit gruplarına ayrıldılar. Tüm bu gruplar β-2 mikroglobulin düzeylerine göre karşılaştırıldılar. Bulgular: Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gruplarının ikisinde de ortalama serum β-2 Mikroglobulin düzeyleri sağlıklı (kontrol) gruptan belirgin olarak yüksekti (p<0,05). Hastalığın yaygınlığına göre ülseratif kolitis ve Crohn hastalığı grupları içinde β-2 mikroglobulin düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Tedaviye yanıt açısından Crohn hastalarında yanıtsız grubun β-2 mikroglobulin düzeyleri yanıtlı grubunkinden istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p<0,05). Ülseratif kolit grubunda fark tespit edilmedi (p>0,05). Sonuç: Crohn hastalığında inflamasyonda hücresel immunitenin rolü fazladır. Bu nedenle serum β-2 mikroglobulin düzeyleri daha yüksek bulunur ve aktivite parametresi olarak kullanılabilir.

Abstract

Background and aims: Serum β-2 microglobulin levels increase in all chronic inflammatory and autoimmune diseases. This incease is linked to the severity and extant of inflammation. The aim of our study was to evaluate value of serum β-2 microglobulin levels to determine Crohn disease activity. Material and methods: A total of 116 subjects (46 ulcerative colitis, 25 Crohn’s disease, 55 Healthy controls) were included in the study. Ulcerative colitis and Crohn’s disease patients were divided into three groups according to disease activity: Active, partial remission, complete remission. Chron’s disease subjects were classified according to their treatment response as: responsive (complete or+ partial remission) and unresponsive (active). Subjects were divided into three groups according to the extent of disease: Distal, Left and Pancolitis for ulcerative colitis; ileitis, ileocolitis and colitis for Crohn’s disease. All groups were compared for the mean Serum β-2 Microglobulin levels. Results: In both Crohn’s disease and ulceratice colitis groups mean β-2 microglobulin levels were significantly higher than healthy (control) group (p<0.05). No significant difference between ulcerative colitis and Crohn’s disease Groups (p>0.05). According to treatment response, in Crohn’s disease mean β-2 microglobulin levels of the responsive group were higher than the unresponsive group with a statistical difference (p<0.05). In the ulcerative colitis group no difference was found (p>0.05). Conclusion: In Crohn’s disease tendancy towards chronicity and the role of cellular immunity in inflammation is high and so serum β-2 microglobulin levels are higher than in ulcerative colitis. Serum β-2 microglobulin levels could be used is an activity parameter in Crohn’s disease.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum