TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 17 / 1

Sayfa : 41-43

Makale PDF

Alerjik rinitli bir olguda eozinofilik özofajit Allergic rhinitis in eosinophilic esophagitis

Fatma DÜŞÜNÜR GÜNSEN 1, Serhat BOR2, Murat SEZAK3, Aytül Zerrin SİN 1

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 1Alerji ve Klinik İmmünoloji Bilim Dalı, 2Gastroenteroloji Bilim Dalı, 3Patoloji Anabilim Dalı, İzmir

Anahtar Kelimeler : Disfaji, eozinofilik infiltrasyon, alerjik rinit

Keywords : Dysphagia, eosinophilic infiltration, allergic rhinitis


ÖZET

Eozinofilik özofajit; özofagus mukozasında eozinofilik infiltrasyon ile karakterize kronik, immün aracılı bir tablodur. Erişkinlerde özofageal disfonksiyon semptomları olan disfaji, gıda takılma hissi, regürjitasyon, kusma ve göğüs ağrısı en sık görülen yakınmalardır. Tanı hastanın semptomları eşliğinde endoskopik ve histolojik bulgular ile konur. Bu olguda alerjik riniti ve eozinofilik özofajiti olan bir hasta tanımlanmaktadır.


ABSTRACT

Eosinophilic esophagitis is a chronic, immune-mediated disease that is characterized by eosinophilic infiltration into the esophagus mucosa. In adults, the symptoms of esophageal dysfunction include dysphagia, food bolus impaction, regurgitation, vomiting, and chest pain. The diagnosis of eosinophilic esophagitis should be based on the symptoms, endoscopic appearance of the esophagus mucosa, and histological findings. This case report describes a 23-year-old male with eosinophilic esophagitis and allergic rhinitis.