TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 17 / 1

Sayfa : 38-40

Makale PDF

Jejunal duvar kalınlaşmasının nadir bir nedeni: Primer seröz papiller peritoneal karsinoma A rare cause of jejunal wall thickening: Primary peritoneal serous papillary carcinoma

Banu Demet COŞKUN 1, Eylem SEVİNÇ2

1Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Kayseri
2Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Karabük

Anahtar Kelimeler : Primer seröz papiller peritoneal karsinoma, jejunoileal duvar kalınlaşması

Keywords : Primary papillary serous carcinoma, jejunoileal wall thickening


ÖZET

Primer seröz papiller peritoneal karsinoma, peritonun nadir görülen bir adenokarsinomudur ve histolojik özellikleri overin seröz papiller karsinomu ile benzerdir. Ancak primer seröz papiller peritoneal karsinomada tipik olarak overler normaldir. Sıklıkla postmenapozal kadınlarda (ortalama yaş 55-65) görülür. En sık görülen bulgular asit ve karsinoembriyonik antijen-125 yüksekliğidir. Abdominal bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntülemelerde asit, peritoneal kalınlaşma, omental kek ve intraabdominal kitle görülen bulgulardır. Bu yazımızda jejunoileal duvar kalınlaşması ve asit ile başvuran ve primer seröz papiller peritoneal karsinoma tanısı alan olgu sunuldu. Literatürde jejunaileal tutulum ile prezente olan ilk vakadır.


ABSTRACT

Primary papillary serous carcinoma is a rare neoplasm of the peritoneum and is histologically similar to papillary serous carcinoma of the ovary. However, the presence of ovaries is quite common in primary papillary serous carcinoma. It is predominantly present in postmenopausalwomen (mean age, 55–65 years). The most common clinical findings are ascites and elevated carcinoembryonic antigen 125. Radiological findings, such as computed tomography and magnetic resonance imaging, on the abdomen showed ascites, peritoneal thickness, omental cake, and intra-abdominal mass. In this abstract, we are presenting the clinical findings of apatient with primary papillary serous carcinoma along with jejunoileal wall thickening and ascites.