TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 17 / 1

Sayfa : 12-16

Makale PDF

Çölyak hastalığında Helicobacter pylori prevalansının değerlendirilmesi Evaluation of Helicobacter pylori prevalence in celiac disease

Evrim KAHRAMANOĞLU AKSOY1, Ferdane SAPMAZ1, Muhammet Yener AKPINAR1, Metin UZMAN 1 Zeynep GÖKTAŞ2

1Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler : Çölyak hastalığı, Helicobacter pylori, prevalans

Keywords : Celiac disease, Helicobacter pylori, prevalence


ÖZET

Giriş ve Amaç: Helicobacter pylori’nin çölyak hastalığına karşı koruyucu rolü olabileceğini gösteren çalışmaların yanı sıra; çölyak hastalı- ğında Helicobacter pylori prevalansının arttığını gösteren çalışmalar da mevcuttur. Biz çalışmamızda; kliniğimizde çölyak hastalığı tanısı almış hastalarda tanı anında Helicobacter pylori prevalansını saptamayı ve yaş uyumlu kontrol grubu ile karşılaştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 41 çölyak hastası, yaş ve cinsiyet uyumlu dispeptik şikayetleri nedeni ile üst gastrointestinal sistem endoskopisi yapılmış 82 kontrol hastası dahil edildi. Bulgular: Helicobacter pylori 41 çölyak hastasının 20’sinde (48,8%), 82 kontrol hastasının 70’inde (85.4%) tespit edildi. Helicobacter pylori prevalansı çölyak hastalarında genel popülasyondan daha az saptandı. Sonuç: Çölyak hastalığının patogenezinde Helicobacter pylori’nin rolünü değerlendirmek için çok sayıda hasta içeren çok merkezli çalışmalara ihtiyaç vardır.


ABSTRACT

Background and Aims: Although studies have reported a protective role of Helicobacter pylori against celiac disease, some studies have shown an increased prevalence of Helicobacter pylori in celiac disease. We aimed to detect the prevalence of Helicobacter pylori at the time of the diagnosis of celiac disease and compared it with an age-matched control group in our clinic. Materials and Methods: In this study, 41 celiac and 82 control patients, with similar age and sex, who underwent an upper gastrointestinal endoscopy for dyspeptic symptoms were included.Results: Helicobacter pylori was detected in 20 (48.8%) of the 41 celiac patients and in 70 (85.4%) of the 82 control subjects. The prevalence of Helicobacter pylori was lower in celiac patients than in the general population. Conclusion: Multicenter studies including a larger number of patients are needed to assess the role of Helicobacter pylori in the pathogenesis of celiac disease.