TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 16 / 1

Sayfa : 26-28

Makale PDF

Türkiye’de çölyak hastalığı ile ICAM-1 gen polimorfizminin ilişkisi Association of celiac disease with an ICAM-1 gene polymorphism in Turkey

Fatma Ebru AKIN 1, Gülay Güleç CEYLAN 2, Aylin DEMİREZER BOLAT1, Öykü TAYFUR YÜREKLİ 3, Mustafa TAHTACI 3, Eyüp SELVİ 1, Naciye Şemnur BÜYÜKAŞIK1, Osman ERSOY3

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Bölümü, Ankara
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, 3Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler : Çölyak hastalığı, intersellüler adezyon molekül-1

Keywords : Celiac disease, intercellular adhesion molecule -1


ÖZET

Giriş ve Amaç: Çölyak hastalığı, genetik olarak yatkın kişilerde gluten alımından sonra gelişen kronik intestinal inflamatuvar hastalıktır. İntersellüler adezyon molekül-1 geni, inflamatuvar olaylarda rol alan intersellüler adezyon molekül-1’i kodlamaktadır. Çölyak hastalığı olanların intestinal biyopsi ve serumlarında intersellüler adezyon molekül-1 seviyelerinde artış gösterilmiştir. Bu çalışmada amacımız, çölyak hastalığı riski ile intersellüler adezyon molekül-1 gen polimorfizminin ilişkisini araştırmaktı. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 40 çölyak hastası ve 40 sağlıklı kontrol dahil edildi. İntersellüler adezyon molekül-1 genindeki G241R(rs1799969) polimorfizmi analiz edildi. Bulgular: Çölyak hastalığı olanlarla kontrol grubu arasında intersellüler adezyon molekül-1 geninde G241R polimorfizmi yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark saptamadık. Sonuç: Bizim çalışmamızdaki sonuçlara göre çölyak hastalığında intersellüler adezyon molekül-1 G241’in rolünü gösteremedik


ABSTRACT

Background and Aims: Celiac disease is a chronic inflammatory disease of the intestines that occurs after gluten intake in genetically susceptible individuals. The intercellular adhesion molecule -1 gene codes for the intercellular adhesion molecule -1protein, which plays a pivotal role in inflammatory diseases. intercellular adhesion molecule -1 levels have been shown to be increased in celiac disease patients. We aimed to define the relationship between an intercellular adhesion molecule -1 gene polymorphism and celiac disease risk in the Turkish population. Material and Methods: Forty celiac disease patients and 40 healthy controls were included in this study. The G241 R (rs 1799969) polymorphism was analyzed. Results: No statistically significant difference was detected in the frequency of the G241R polymorphism in the intercellular adhesion molecule -1 gene between celiac disease patients and healthy controls. Discussion: Further larger scale analyses are needed to support the findings of the present study.