TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 16 / 1

Sayfa : 1-5

Makale PDF

Helicobacter pylori enfeksiyonunun D vitamini, hemogram parametreleri ve kan grubu ile ilişkisi Association of Helicobacter pylori infection with vitamin D, hemogram parameters, and blood group

Ahmet NALBANT1, Ayhan AYDIN 2

1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Sakarya

Anahtar Kelimeler : Helicobacter pylori, D vitamini, hemogram parametreleri, kan grubu

Keywords : Helicobacter pylori, vitamin D, hemogram parameters, blood gr


ÖZET

Giriş ve Amaç: Helicobacter pylori bölgemizde ve dünyada yüksek prevalansa sahip olup yaygın kronik inflamasyona neden olur. Biz bu çalış- mamızda D vitamini, hemogram parametreleri ve kan grupları ile Helicobacter pylori arasında ilişki olabileceğini göstermeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya dispeptik şikâyetlerle iç hastalıkları polikliniğine başvurup endoskopi yapılan ve biyopsi ile Helicobacter pylori tanısı konan 91 hasta alındı. Hastalar Helicobacter pylori pozitif ve negatif olarak iki gruba ayrıldı. Demografik ve laboratuvar verileri hasta kayıtlarından elde edildi. Bulgular: Hastaların (n=91) yaş ortalaması 42.5±13 yıl, 70 (%76.9)’ı kadın, 21 (%23.1)’i erkek ve 57 (%62.6)’si Helicobacter pylori pozitifti. Helicobacter pylori pozitif hastalarla negatif hastalar arasında yaş, beden kitle indeksi bakımından istatiksel olarak anlamlı fark vardı (sırasıyla P=0.001, P=0.048). Cinsiyet ile Helicobacter pylori arasında ilişki yoktu (Pearson Chi-Square r= 0.186, P=0.663). Helicobacter pylori enfeksiyonu tespit edilen hastalarda kandaki nötrofil, lenfosit sayısında, nötrofil lenfosit oranında belirgin azalma saptanmıştır ancak istatistiksel açıdan sadece nötrofil sayısındaki düşüklük anlamlıdır, sırasıyla (P <0.007, P=0.258, P=0.155). Helicobacter pylori tespit edilen hastalar negatif hastalarla karşılaştırıldığında 25-OH D3 düzeyleri düşüktü (Pearson Chi-Square r= 3.95 and P=0.047). Helicobacter pylori ile kan grupları ve Rh arasında korelasyon yoktu (sırasıyla Pearson Chi-Square r= 6.383 ve P=0.094, Pearson Chi-Square r= 0.131 ve P=0.717).Sonuç: Helicobacter pylori pozitif hastalardaki nötrofil sayısı, düşük serum vitamin D düzeyleri ile Helicobacter pylorinin yol açtığı kronik inflamasyona bağlı olabilir.


ABSTRACT

Background and Aims: Helicobacter pylori infection is highly prevalent in developing countries, including Turkey, and causes widespread chronic inflammation. We suggest there may be an association between Helicobacter pylori infection and vitamin D, hemogram parameters, and blood group.Methods: In this study, 91 patients presented to an internal medicine outpatient clinic with dyspepsia and were found to have Helicobacter pylori infection by endoscopy. Patients were divided into two groups according to Helicobacter pylori positivity. Demographic and laboratory characteristics were obtained from medical records.Results: Mean age was 42.5±13 years; 77% were women, and 62.6% were Helicobacter pylori positive. Age and body mass index differed significantly between Helicobacter pylori positive and negative patients (P=0.001, P=0.048, respectively). There was no association between gender and Helicobacter pylori positivity (Pearson Chi-Square=0.186, P=0.663). Neutrophil, lymphocyte, and neutrophil lymphocyte ratio were remarkably lower in Helicobacter pylori positive patients but only the reduction in neutrophil counts was statistically significant (P < 0.007, P 0.258, P=0.155, respectively). Levels of 25-OH D3 were lower in patients who were Helicobacter pylori positive compared with those who were negative (Pearson Chi-Square 3.95, P=0.047). There were no associations between Helicobacter pylori positivity and blood group or Rh status (Pearson Chi-Square=6.383, P=0.094; Pearson Chi-Square=0.131, P=0.717, respectively). Conclusion: Low neutrophil counts in Helicobacter pylori positive patients might be due to interactions between low vitamin D levels and chronic inflammation caused by Helicobacter pylori.