TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 7 / 2

Sayfa : 114-117

Makale PDF

İntestinal endometriozis: Nadir bir olgu sunumu Intestinal endometriosis: A rare presentation of endometriosis

Z. Mesut Yalın KILIÇ1, Yasemin ÖZİN1, Sabite KAÇAR1, Tülay TEMUÇİN2, Nurgül ŞAŞMAZ1

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği1, Patoloji Bölümü2, Ankara

Anahtar Kelimeler : Endometriozis, intestinal endometriozis, rektal kanama, pelvik ağrı

Keywords : Endometriosis, intestinal endometriosis, rectal bleeding, pelvic pain


ÖZET

Endometriozis, fonksiyonel endometriyal dokunun uterin kavite dı- şındaki ektopik alanlarda bulunmasıdır. Ektopik endometrium dokusu en çok pelvik organlar, overler, Douglas poşu, sakrouterin ligamentler, pelvik periton, rektovaginal septum ve serviksi tutmaktadır. Akciğerler, plevra, diyafragma, barsaklar, safra kesesi, böbrekler, üreterler, umblikus, cilt, santral sinir sistemi ve ekstremiteler gibi ekstrapelvik bölgelerde de görülebildiği bilinmektedir. İntestinal endometrioziste periyodik rektal kanama, pelvik ağrı, karın ağrısı, konstipasyon, diyare, şişkinlik en belirgin semptomlardır. Burada pelvik ağrı ve rektal kanama nedeni ile başvuran ve intestinal endometriozis teşhisi konulan hasta sunulmaktadır.


ABSTRACT

Endometriosis is the location of functional endometrial tissue outside the uterine cavity. Ectopic endometrial tissue is most commonly seen in pelvic organs, ovaries, sacrouterine ligaments, peritoneum, rectovaginal septum and cervix. Ectopic endometrial tissue can be seen in lungs, pleura, diaphragm, small and large intestines, gall bladder, kidneys, ureters, umbilicus, skin, central nervous system and extremities. Rectal bleeding, pelvic and abdominal pain, constipation and diarrhea, and bloating are the most common findings in intestinal endometriosis. We describe a patient who admitted with the complaints of pelvic pain and rectal bleeding and was diagnosed as intestinal endometriosis.