TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 7 / 2

Sayfa : 111-113

Makale PDF

Multipl myelom ve primer biliyer siroz birlikteliği: Olgu sunumu Association of multiple myeloma and primary biliary cirrhosis: Case report

Fatih TEKİN1, Gürbüz GÖRÜMLÜ2, Gül YÜCE3, Saliha SOYDAN3, Ömer ÖZÜTEMİZ1, Tankut İLTER1

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Medikal Onkoloji Bilim Dalı2 ve Patoloji Anabilim Dalı3, İzmir

Anahtar Kelimeler : Primer biliyer siroz, multipl myelom

Keywords : Primary biliary cirrhosis, multiple myeloma


ÖZET

Primer biliyer siroz intrahepatik safra kanallarında nonsüpüratif destrüksiyonla karakterize kronik, kolestatik, otoimmün bir karaciğer hastalığıdır. Otoimmün hastalıklarla malignitelerin, özellikle de lenfoproliferatif hastalıkların birlikte görülebildiği bilinmektedir. Ancak primer biliyer siroz ve multipl myelom birlikteliği oldukça nadirdir. Bu yazıda primer biliyer siroz ve multipl myelom beraberliği gösteren bir olgu sunulmuştur.


ABSTRACT

Primary biliary cirrhosis is a chronic, cholestatic, autoimmune liver disease characterized by nonsuppurative destruction of intrahepatic bile ducts. The association between autoimmune diseases and malignancy, especially lymphoproliferative disorders, has been well-defined. However, association of primary biliary cirrhosis and multiple myeloma is very rare. In this article, we present a case of primary biliary cirrhosis associated with multiple myeloma.