TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 7 / 2

Sayfa : 67-72

Makale PDF

Asetik asitle oluşturulan deneysel kolit modelinde leflunomid’in etkinliğinin araştırılması* Effects of leflunomide in acetic acid-induced acute colitis in rats

Nevin ORUÇ1, Ufuk KUTLUANA2, Murat SEZAK3, Çiğdem YENİSEY4, Derya GÜRSEL5, Şöhret AYDEMİR5,Müge TUNÇYÜREK3, Nadir YÖNETÇİ2, Ömer ÖZÜTEMİZ1

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Patoloji Bilim Dalı3, Mikrobiyoloji Bilim Dalı5, İzmir
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı2, Denizli
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Bilim Dalı4, Aydın

Anahtar Kelimeler : Asetik asit, kolit, leflunomid

Keywords : Acetic acid, leflunomide, colitis


ÖZET

Giriş ve Amaç: Nükleer faktör kappa-B kolitte izlenen inflamasyonda anahtar rol oynamaktadır. Leflunomid nükleer faktör kappa- B aktivasyonunu inhibe eden etkili bir immünmodülatör ilaçtır. Leflunomid’in Crohn hastalığında kullanımına dair az sayıda veri vardı r ancak kolitteki etkilerine dair çalışma mevcut değildir. Bu çalışmada sıçanlarda asetik asitle oluşturulan kolit modelinde leflunomid’in etkinliğinin araştırılması planlanmıştır. Gereç ve Yöntem: 40 adet Winstar albino sıçanlar randomize olarak dört gruba ayrılmı ştır. Gruplar şu şekildedir: Grup1: Kolit, Grup2: Leflunomid tedavisi uygulanan kolit: Grup3: Leflunomid tedavisi ve intrarektal salin ve Grup 4: Kontrol grubu. Distal kolit %4 asetik asit’in intrarektal yolla uygulanması ile oluşturulmuştur. Leflunomid (10 mg/kg) intragastrik yolla işlemden sekiz saat ve hemen önce verilmiştir. Kolon hasarı makroskopik ve mikroksopik skorlamalar yapılarak ve biyokimyasal parametrelerle incelenmiştir. Bakteri translokasyonu ayrı ca incelenmiştir. Bulgular: Asetik asit ciddi kolit tablosuna yol açmı ş buna karşın leflunomid tedavisi kolitte iyileştirici bir etki göstermemiştir. Kolit grubu ve leflunomid uygulanan kolit grubunda makroskopik skor sırayla 2,2+1,1 ve 3+1, histolojik skorlama 3,2+1,3 ve 3,2+2,4, p>0,05 olarak saptanmıştır. Mortalite oranları ve bakteri translokasyonu oranları leflunomid alan ve almayan kolit gruplarında benzerlik göstermiştir. Sonuç: Deneysel akut kolit modelinde leflunomid tedavisi yararlı etki göstermemiştir.


ABSTRACT

Background and Aims: Nuclear factor kappa-B (NF-κB) plays a key role in initiating inflammation associated with colitis. Leflunomide is a novel immunomodulating drug and a potent inhibitor of NF-κB activation. There are limited clinical data about the beneficial effects of leflunomide in Crohn’s disease. The aim of this study was to investigate the effects of leflunomide pretreatment in acetic acid-induced colitis in rats. Materials and Methods: Forty rats were randomly assigned into groups as: group 1, colitis with no pretreatment; group 2, leflunomide-treated colitis; group 3, leflunomidetreated no colitis, and group 4, controls. Distal colitis was induced in rats by intracolonic instillation of 4% acetic acid. Leflunomide (10 mg/kg) was administered intragastrically as two doses with an 8-h interval prior to the experiment. Colonic damage was assessed by macroscopic and histological criteria as well as biochemical markers. Bacterial translocation was also evaluated. Results and Conclusions: Acetic acid induced severe colitis while leflunomide pretreatment did not affect the macroscopic or microscopic histological scores in colitis. Macroscopic score was 3±1 in the leflunomide-treated and 2.2±1.1 in the untreated colitis group while histological scores were 3.2±2.4 and 3.2±1.3, respectively. There was no difference in mortality rates or bacterial translocation between groups. Early inhibition of NF-κB via leflunomide does not improve inflammation in acute colitis.